تبلیغات
IASBS IT - توپ متحرک
" Information is not knowledge " Albert Einstein

توپ متحرک

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: برنامه نویسی ،

این برنامه رو خودم با استفاده از کشیدن و پاک کردن متوالی نوشتم . تا وقتی که کلید Q زده نشده  برنامه ادامه می یابد .

به ادامه ی مطلب برین . . .

#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<dos.h>
void moveball();
void main()
{
 int driver=DETECT,mode=0;
 initgraph(&driver,&mode,"");
 moveball();
 getch();
 closegraph();
}
void moveball()
{
 int old_x_pos=320,old_y_pos=240;
 int new_x_pos=320,new_y_pos=240;
 int radius=4,x_speed=2,y_speed=1;
 
while(inport (0X60) != 16)
{
 delay(10);
 old_x_pos = new_x_pos;
 old_y_pos = new_y_pos;
 new_x_pos = new_x_pos + x_speed;
 new_y_pos = new_y_pos + y_speed;
 setcolor (0);//rang ro black mikone  BLACK=0
 setfillstyle (SOLID_FILL,0);
 fillellipse (old_x_pos,old_y_pos,radius,radius);
 setcolor(15);
 setfillstyle (1,15);
 fillellipse (new_x_pos,new_y_pos,radius,radius);
 if ( new_y_pos - radius < 0 )
  y_speed = -y_speed;
 if ( new_y_pos + radius > 480 )
  y_speed = -y_speed;
 if ( new_x_pos - radius < 0 )
  x_speed = -x_speed;
 if ( new_x_pos + radius > 640 )
  x_speed = -x_speed;
}
}نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده