تبلیغات
IASBS IT - ساعت آنالوگ (عقربه ای)
" Information is not knowledge " Albert Einstein

ساعت آنالوگ (عقربه ای)

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: برنامه نویسی ،

این یه ساعت عقربه ای که با ++c نوشته شده . شاید به دردتون بخوره

#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include . . .

به ادامه ی مطلب برین ...

#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include<math.h>
#include<dos.h>
#include<string.h>
#include<iostream.h>

#define S_N_L (radius-10)  // Second Needle Length
#define S_N_C RED             // Second needle Color
#define M_N_L (radius-20)     // Minute Needle Length
#define M_N_C LIGHTRED        // Minute Needle Color
#define H_N_L (radius-(radius/2))    // Hour Needle Length
#define H_N_C CYAN               // Hour Needle Color

float cx,cy;
float radius=100;

void draw_face(float radius);
void get_time(int &h,int &m,int &s);
void second_needle(int s);
void minute_needle(int m,int s);
void hour_needle(int h,int m,int s);

void main(void)
{
   int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
   initgraph(&gdriver,&gmode,"");
   /***********************************/
   cx=getmaxx()/2.0; // cx is center x value.
   cy=getmaxy()/2.0; // cy is center y value.
   /** Now the point (cx,cy) is the center of your screen. **/

   float x,y;
   int hour,minute,second;
   draw_face(radius);
   while(!kbhit())
   {
   get_time(hour,minute,second);
   second_needle(second);
   minute_needle(minute,second);
   hour_needle(hour,minute,second);
 circle(cx,cy,2);
 delay(100);
   }


   getch();
   closegraph();

}
//*************** FUNCTIONS DEFINITIONS *****************//

void draw_face(float radius)
{

 int theta=0; // theta is the angle variable.
 float x,y;
 /** Draw Clock Border. **/
  circle(cx,cy,radius+24);
  circle(cx,cy,radius+23);
 /** Draw GREEN material border. **/
 setcolor(LIGHTRED);
 /** Paint the border. **/
 for(int i=0;i<9;i++)
 circle(cx,cy,radius+13+i);
 /** Set the color white. **/
  setcolor(WHITE);
 /** Draw outer-inner border. **/
  circle(cx,cy,radius+12);
  circle(cx,cy,radius+10);
 /** Draw center dot. **/
  circle(cx,cy,2);
i=0;
/** DRAW NUMERIC POINTS **/
     do{
     /** Getting (x,y) for numeric points **/
     x=cx+radius*cos(theta*M_PI/180);
     y=cy+radius*sin(theta*M_PI/180);
  /** Draw Numeric Points **/
  circle(x,y,2);
  /* Draw Dots around each numeric points **/
  circle(x+5,y,0);
  circle(x-5,y,0);
  circle(x,y+5,0);
  circle(x,y-5,0);
  /** Increase angle by 30 degrees, which is the circular distance between each numeric points. **/
  theta+=30;
  /** Increase i by 1. **/
  i++;

 } while(i!=12); //LIMIT NUMERIC POINTS UPTO =12= Numbers.
i=0;
/** DRAW DOTS BETWEEN NUMERIC POINTS. **/
 do{
   putpixel(cx+radius*cos(i*M_PI/180),cy+radius*sin(i*M_PI/180),DARKGRAY);
   i+=6;
 }while(i!=360);

/** FACE COMPLETELY DRAWN. **/
}
//================
/** Function to get the current time. **/
void get_time(int &h,int &m,int &s)
{
 struct time t;
 gettime(&t);
 h=t.ti_hour;
 m=t.ti_min;
 s=t.ti_sec;
}
//=================
/** Function to draw Second needle. **/
void second_needle(int s)
{

 float angle=-90;
 float sx,sy;
  setcolor(0);
 sx=cx+S_N_L*cos((angle+s*6-6)*M_PI/180);
 sy=cy+S_N_L*sin((angle+s*6-6)*M_PI/180);
 line(cx,cy,sx,sy);
  setcolor(S_N_C);
 sx=cx+S_N_L*cos((angle+s*6)*M_PI/180);
 sy=cy+S_N_L*sin((angle+s*6)*M_PI/180);
 line(cx,cy,sx,sy);
}
/** Function to draw Minute needle. **/
void minute_needle(int m,int s)
{
 float angle=-90;
 float sx,sy;
  setcolor(0);
 sx=cx+M_N_L*cos((angle+m*6-6)*M_PI/180);
 sy=cy+M_N_L*sin((angle+m*6-6)*M_PI/180);
 line(cx,cy,sx,sy);
  setcolor(M_N_C);
 sx=cx+M_N_L*cos((angle+m*6/*+(s*6/60)*/)*M_PI/180);
 sy=cy+M_N_L*sin((angle+m*6/*+(s*6/60)*/)*M_PI/180);
 line(cx,cy,sx,sy);
}
/** Function to draw Hour needle. **/
void hour_needle(int h,int m,int s)
{
 float angle=-90;
 float sx,sy;
  setcolor(0);
 sx=cx+H_N_L*cos((angle+h*30-(m*30/60))*M_PI/180);
 sy=cy+H_N_L*sin((angle+h*30-(m*30/60))*M_PI/180);
 line(cx,cy,sx,sy);
  setcolor(H_N_C);
 sx=cx+H_N_L*cos((angle+h*30+(m*30/60))*M_PI/180);
 sy=cy+H_N_L*sin((angle+h*30+(m*30/60))*M_PI/180);
 line(cx,cy,sx,sy);
}نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده