تبلیغات
IASBS IT - ScreenSaver به زبان ++c
" Information is not knowledge " Albert Einstein

ScreenSaver به زبان ++c

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: برنامه نویسی ،

به ادامه ی مطلب برین .

#include<conio.h>
#include<bios.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
int driver=DETECT,mode=0,size,column,row,horiz,vert;
void* buffer;
initgraph(&driver,&mode,"c:\\tc\\bgi");
setcolor(LIGHTBLUE);
rectangle(2,2,200,40);
setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE);
floodfill(100,20,LIGHTBLUE);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,7);
setcolor(WHITE);
outtextxy(49,16,"MASOUD AMJADI");
rectangle(0,0,600,400);
size=imagesize(1,1,201,41);
buffer=malloc(size);
getimage(1,1,201,41,buffer);
column=1;
row=1;
horiz=1;
vert=1;
while(!bioskey(1)){
putimage(column,row,buffer,COPY_PUT);
column+=vert;
row+=horiz;
if(column==399 || column==1)
vert=-vert;
if(row==359 || row==1)
horiz=-horiz;
}
free(buffer);
closegraph();
restorecrtmode();
return 0;
}نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده