تبلیغات
IASBS IT - کد برای پسورد گذاری
" Information is not knowledge " Albert Einstein

کد برای پسورد گذاری

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: برنامه نویسی ،
پسورد این برنامه  moss میباشد . می توانید آنرا عوض کنید                                                                             
 

#include<graphics.h>
#include<dos.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void check(char*a,char*b);
void main ()
{
 clrscr();
 char pass[5],str[5],ch;
 int i=-1,*p;
 int driver=DETECT,mode=0;
 initgraph(&driver,&mode,"");
 rectangle(240,200,390,240);
 rectangle(237,197,393,243);
 setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTRED);
 floodfill(238,198,WHITE);
 outtextxy(255,215,"PASSWORD :");
 strcpy(pass,"moss");//در این خط می توانید پسورد را عوض کنید
 while((ch=getch())!='\r')
 {
  i++;
  str[i]=ch;
  outtextxy(330+10*i,216," *");
 }
 str[i+1]='\0';
 check(pass,str);
 getch();
}
void check(char*a,char*b)
{
 if(!(strcmp)(a,b))
 {
  clearviewport();
  outtextxy(231,215,"****** WELCOME ******");
 }
 else
 {
  clearviewport();
  outtextxy(196,215,"****** ACCESS IS DENIED ******");
 }
}


نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده