تبلیغات
IASBS IT - یک قطعه کد برای ... LOADING
" Information is not knowledge " Albert Einstein

یک قطعه کد برای ... LOADING

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: برنامه نویسی ،

این قطعه کد رو خودم نوشتم . می تونین ازش اول برنامه هاتون استفاده کنین . البته فقط گرافیکیه .


#include<conio.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
#include<stdio.h>
void main ()
{
 clrscr();
 int driver,mode,i;
 driver=DETECT;
 mode=0;
 initgraph(&driver,&mode,"");
 setcolor(15);
 outtextxy(281,205,"LOADING...");
 rectangle(240,235,397,241);
 setfillstyle(SOLID_FILL,15);
 floodfill(260,240,15);
 setcolor(8);
 rectangle(239,234,398,242);
 setcolor(0);
 for(i=237;i<=396;i+=2)
 {
  if(i%5==0)
  continue;
  outtextxy(i,235,"|");
  delay(100);
 }
 getch();
 restorecrtmode();
}


نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده