تبلیغات
IASBS IT - Books for English studing
" Information is not knowledge " Albert Einstein

Books for English studing

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: زبان انگلیسی ، کتاب ،
Oxford university press
 
Grammar book : Oxford Practice Grammar ( Basic , Intermediate , Advanced )
Vocabulary book : Oxford word skills ( Basic , Intermediate , Advanced )
Listening book : Tune In (1 , 2 , 3 ) with CD
Dictionary : Oxford advanced learners dictionary ( 7 edition ) CD Included
                      


نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده